Om elektriciteit en gas te kunnen leveren aan eindverbruikers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, moet men in het bezit zijn van de leveringsvergunning(en) met betrekking tot de energiedragers in kwestie. Elke aanvraag voor een leveringsvergunning voor het Brusselse Gewest gebeurt uitsluitend via BRUGEL. De vergunning wordt afgeleverd door de Minister...

Eens u uw leveringsvergunning hebt, moet u bepaalde verplichtingen nakomen: Elke leverancier moet uiterlijk op 31 mei van elk jaar een gedetailleerd verslag bezorgen over de wijze waarop hij tijdens het voorbije jaar de toekenningscriteria (opgenomen in hoofdstuk 2 van het besluit) heeft nageleefd. Elke leverancier moet BRUGEL binnen de...

BRUGEL is bevoegd voor de goedkeuring van technische reglementen en onder bepaalde voorwaarden ook de wijzigingen ervan. Het betreft de technische reglementen voor het beheer van de distributienetten van elektriciteit, gas en gewestelijke transmissienetten van elektriciteit. Deze regelgevingsteksten bevatten ook bepalingen over alternatieve netten.

Quotuminlevering Om de productie van groene stroom te ondersteunen, heeft het Brusselse Gewest een markt van groenestroomcertificaten ingevoerd. De vraagzijde van deze markt wordt vastgelegd door quota van groenestroomcertificaten die de elektriciteitsleveranciers moeten bereiken. Ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest...

Groenrapportering De groenrapportering is het feit dat de elektriciteitsleveranciers verplicht zijn maandelijks aan de DNB en de GTNB de lijst van hun afnemers van groene stroom te bezorgen. Ze moeten ook voor elke op deze lijst vermelde afnemer het aandeel aangeven dat de groene stroom vertegenwoordigt in de totale elektriciteitslevering....

Om groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong te kunnen beheren in de database van BRUGEL, moet men beschikken over een account. Voor de producenten wordt een GSC-account aangemaakt tijdens de procedure voor de certificatie van de gedecentraliseerde installatie en moet geen enkele bijkomende stap meer ondernomen worden. De elektriciteitsleveranciers en tussenpersonen...

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet elke aanvraag voor certificatie van een installatie voor groene elektriciteit of warmtekrachtkoppeling worden gericht aan een erkende certificatieorgaan. Deze certificering wordt uitgevoerd op kosten van de eigenaar van de installatie. De certificeringsprocedure door de ECO zal echter pas in werking treden wanneer BRUGEL een...

Om het beheer van personen met betalingsachterstand door de OCMW’s te bevorderen, wordt aan de leveranciers gevraagd om twee keer per jaar naar de betrokken OCMW’s een lijst te sturen van hun klanten met betalingsachterstand. De tabel hierna bevat de e-mailadressen van de OCMW’s waaraan de lijsten moeten worden gericht....

SLP

Volgens de MIG (Message Implementation Guide) die van toepassing is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verschillende verbruiksprofielen of Synthetic Load Profiles (SLP) gebruikt, onder andere voor de verrekening van de afname van verbruikers die niet uitgerust zijn met telemeting. Hiertoe werden 7 verschillende SLP-profielen (4 voor elektriciteit en 3...

Share :